„Bo po porodzie nic już nie wygląda tak jak wczesniej, czyli nasze ciało w nowej odslonie…”

„Bo po porodzie nic już nie wygląda tak jak wczesniej, czyli nasze ciało w nowej odslonie…”

Tylko kobietom, które nie były w ciąży może się wydawać, że powrót do stanu sprzed 9ciu ciążowych miesięcy  to kwestia miesiąca czy dwóch. Mnie również zdarzyło się tak myśleć, dopóki sama nie zaszłam w ciążę. Zmiany w naszym ciele zachodzą długo po urodzeniu dziecka. Ja ze zmianami zmagam się już 10 miesięcy, i uwierzcie, moje hormony nie wrócil jeszcze do normalności.
Olka i ja jesteśmy mamami pełną gębą. Olka może trochę bardziej bo jest mamą dłużej, jest bardziej doświadczyła i ma więcej sztuk bejbików, ale jak to się mówi – wszystko jeszcze przede mną😉.  No tak, przed ciążą byłyśmy młodymi kobietkami z jędrnym ciałem, sterczącym biustem, a nasz umysł był wolny od zmartwień i trosk. Po ciąży wszystko się zmieniło. Oprócz tych zmian widocznych gołym okiem, zaszły w nas też zmiany już nieodwracalne. Zmiany te zachodzą u każdej  kobiety, która została matką.
Od mojego pierwszego porodu minęło 3 lata, a od ostatniego 10 miesięcy. Kiedy urodził się Dominik zmiany, które zaszły w moim ciele nie przerażały mnie aż tak bardzo, bo wiedziałam, że chcę mieć jeszcze jedno dziecko. Nie wysilałam się z dietami czy ćwiczeniami. Poza tym, nie było ze mną chyba aż tak źle ;). Dobrze czułam się w swoim ciele. Po drugim porodzie byłam świadoma swojego wyglądu. Wiedziałam, że po wyjściu ze szpitala będę wyglądała jakbym nadal była w ciąży. Po Dominiku myślałam, że jestem szczuplutka… Haha,dobrze, że Olka robi zdjęcia, jest się teraz z czego pośmiać. Oprócz wspomnianego poporodowego brzuszka zauważyłam dużo zmian w moim organizmie, które zaszły po urodzeniu dzieci. Dzisiaj powiem o tym głośno, bo wiem, że nie tylko ja zmagam się z tymi problemami.

NASTĘPSTWA CIĄŻY

Wypadanie włosów

Krótko po porodzie miałam włosy w dobrej kondycji. Cienkie, ale było ich dosyć dużo. Dopiero ok 9 miesięcy po porodzie włosy zaczęły mi wypadać. Są dosłownie wszędzie. Nawet Patryk zwrócił na to uwagę. Ze szczotki co czesanie wyciągam garść włosów. Boje się iść do fryzjera żeby jeszcze więcej ich nie wypadło. No tak, ale łysienie poporodowe to naturalne zjawisko występujące u większości kobiet. Teoretycznie występuje ono ok. 3 miesiąca po porodzie i trwa do roku czasu. W tym okresie gospodarka hormonalna kobiety wraca do normalności (na co ja wciąż czekam!). Teoria – teorią, a w rzeczywistości różnie bywa.

Trądzik

Zawsze miałam problem z cerą skłonną do trądziku. Podczas ciąży miałam jednak czystą cerę, jak nigdy. Świetny okres. Po ciąży problemy jednak wróciły!!! Znowu wyglądam jak niespełna trzydziestoletnia nastolatka!
Za problemy z cerą odpowiedzialne są hormony, które szaleją w naszym organizmie. W czasie ciąży w naszym organizmie wzrasta poziom estrogenów, dzięki którem nasza cera jest gładka i promienista. Po porodzie poziom tych hormonów wraca do poziomu sprzed ciąży i zaczynają się problemy..

Zmiana postawy ciała

Jest to przypadłość, którą zna wiele mam. Mnie niestety coraz bardziej ona dokucza i jest jedną z gorszych zmian po porodzie. Zła pozycja do karmienia, ciągłe noszenie dziecka na biodrze spowodowała, że zaczęłam się garbić. Niestety nie potrafię tego kontrolować. Na szczęście w odzyskaniu prawidliwej postawy ciała pomagają mi moje codzienne ćwiczenia, więc żyję nadzieją, że jak tylko Weronika trochę podrośnie, wszystko wróci do normy. Wymaga to jednak sporo wysiłku i samokontroli.

Elastyczność skóry

W czasie ciąży skóra mocno się rozciąga z powodu rosnącego brzucha. Po porodzie teoretycznie brzuch stopniowo wraca do normalnych rozmiarów, jednak jest możliwość, że skóra na nim pozostanie zwiotczała. Ja niestety zmagam się z tym problemem. Co prawda nie jest najgorzej, ale zmiany są widoczne. Niestety, często brakuje mi czasu na podstawowe potrzeby mojego ciała, a co dopiero regularny peeling czy masaż!

Obwisłe piersi

Piersi, podobnie jak brzuch, w czasie ciąży powiększają się. Podobnie jest w okresie karmienia. Piersi zwiększają swoją objętość, stają się twarde od wypełniającego je mleka. Po każdym karmieniu piersi zmniejszają się, aby za parę godzin znowu były jak napompowane. Nie ma możliwości, aby stan piersi po ciąży i po okresie karmienia był taki sam jak przed ciążą. Jeżeli któraś z Was tak właśnie ma, to jesteście prawdziwymi szczęściarami. Ja jeszcze jestem na etapie karmienia, więc póki co cieszę się krągłymi piersiami, ale tylko wtedy kiedy jest w nich mleko. Już wiem jak będą wyglądały kiedy przestanę karmić . Ważne jest, aby w okresie ciąży i karmienia odpowiednio o nie dbać, poprzez odpowiednie nawilżanie skóry i noszenie staników, które we właściwy sposób je podtrzymają. W tej chwili mój biust w tak niewielkim stopniu przypomina swój stan sprzed ciąż, że gdyby ktoś dał mi gwarancję bezpiecznej operacji, to poprawiłabym sobie właśnie tą część ciała! Śmiem twierdzic, że byłabym wtedy naprawdę szczęśliwa i zadowolona. Ale schodze na ziemię – o takiej operacji netto ma teraz mowy, dlatego znów – „naprawiam” się ćwiczeniami.

Rozstępy

Pojawiają się na skutek rozciągania się skóry, dość szybkiemu wzrostowi obwodu brzucha, oraz szybkiemu zmniejszeniu masy ciała. Jest to dość powszechny problem kobiet w ciąży i po ciąży. Rozstępy pojawiają się u ok 90 % kobiet ciężarnych. Jednak nie każda z nas musi doświadczyć tego problemu. O tym u której z nas się one pojawią w dużej mierze decydują geny, stan skóry przed ciążą, wiek oraz tryb życia jaki prowadzimy. Mnie nie dotyczy problem rozstępów na brzuchu. To chyba dobre geny, bo mój tryb życia przed ciążą i dbanie o skórę pozostawia dużo do życzenia Puszcza oko. Moim problemem są natomiast jasne rozstępy na pośladkach i udach!!!

Rozstępów nie sposób się pozbyć na własną rękę. Można się za to pokusić interwencję chirurga plastyka, choć wiele kobiet po prostu nosi je dumnie i traktuje jak naturalne tatuaże. Luzacki

Zmiany nieodwracalne to sposób myślenia, postrzegania świata, ciągłe martwienie się o drugiego człowieka. Czyli wszystko to, na co trudno narzekać, a tym bardziej się pozbywać! W pewnym sensie nasze dzieci również nam dają życie, nowe życie, bo ciąży nic nie jest już takie jak dawniej Luzacki …

 

Only women who were not pregnant may think that returning to the condition from 9 months before pregnancy is a matter of a month or two. I also thought of it until I got pregnant by myself. Changes in our body take place long after the birth of the child. I have been struggling for 10 months now, and believe me, my hormones have not yet come back to normal.

Olka and I are full mums. Olka maybe a little more because she is a mom longer, she is more experienced and has more pieces of bejbiks, but as the saying goes – everything is ahead of me. Well, before pregnancy we were young women with a firm body, protruding breasts, and our mind was free of worries and worries. Everything changed after pregnancy. In addition to these changes visible to the naked eye, changes that are already irreversible have also occurred in us. These changes occur in every woman who became a mother.

Three years have passed since my first delivery and from the last 10 months. When Dominik was born, the changes that took place in my body did not scare me so much, because I knew that I wanted to have one more child. I did not strain myself with diets or exercises. Besides, it was not that bad with me;). I felt good in my body. After the second delivery I was aware of my appearance. I knew that after leaving the hospital I would look like I was still pregnant. After Dominika, I thought I was slim … Haha, good that Olek is taking pictures, now it’s a good laugh. In addition to the above-mentioned post-natal tummy, I noticed a lot of changes in my body that occurred after the birth of children. Today I will say it loud because I know that it is not only I who struggle with these problems.

PREGNANCY OF PREGNANCY

Hair loss

Shortly after giving birth, I had my hair in good condition. Thin, but there were quite a lot of them. It was only 9 months after giving birth that my hair fell out. They are literally everywhere. Even Patryk paid attention to it. From brush I comb a handful of hair. I’m afraid to go to the hairdresser to make them fall out even more. Yes, but post-partum alopecia is a natural phenomenon in most women. Theoretically, it occurs about 3 months after delivery and lasts up to one year. During this period, the hormonal economy of a woman returns to normal (for which I am still waiting!). Theory – theory, and in fact it happens differently.

Acne

I’ve always had a problem with acne prone skin. During pregnancy, however, I had a clean complexion like never before. A great period. After pregnancy, however, the problems returned !!! Again I look like a teenager of less than thirty!

For the problems with the complexion are responsible hormones that are crazy in our body. During pregnancy, estrogen levels increase in our body, thanks to which our complexion is smooth and radiant. After delivery, the level of these hormones returns to pre-pregnancy levels and problems begin.

Change in body posture

It is a condition that many mothers know. Unfortunately, I am more and more annoyed and it is one of the worse changes after childbirth. Poor feeding position, constantly carrying the baby on my hip caused me to slouch. Unfortunately, I can not control it. Fortunately, my daily exercises help me regain the correct body posture, so I hope that as soon as Weronika gets older, everything will return to normal. However, it requires a lot of effort and self-control.

Skin elasticity

During pregnancy, the skin stretches strongly due to the growing belly. After giving birth theoretically, the belly gradually returns to its normal size, however, it is possible that the skin on it will remain flabby. Unfortunately, I am struggling with this problem. It is true that it is not the worst, but the changes are visible. Unfortunately, I often lack the time for basic needs of my body, let alone a regular peeling or massage!

Tilted breasts Breasts, like the belly, increase during pregnancy. It is similar during feeding. Breasts increase in volume, they become hard from the milk that fills them. After each breastfeeding, the breasts decrease, so that in a few hours they are again inflated. It is not possible that breast condition after pregnancy and after feeding should be the same as before pregnancy. If any of you like that, then you are real lucky people. I am still at the feeding stage, so for now I am happy with round breasts, but only if there is milk in them. I already know what they will look like when I stop feeding L. It is important that during pregnancy and feeding properly care for them, by proper moisturizing the skin and wearing bras that support them properly. At the moment, my bust so little resembles my pre-pregnancy state that if someone gave me a guarantee of safe surgery, I would improve this part of my body! I dare say that I would be really happy and happy then. But I’m going down to earth – there is talk now about this net operation, that’s why – again – I „fix” myself with exercises

Stretch marks

They appear as a result of skin stretching, fairly rapid increase in the abdominal circumference, and rapid weight loss. This is a fairly common problem of pregnant women and after pregnancy. Stretch marks appear in about 90% of pregnant women. However, not all of us have to experience this problem. The genes, the condition of the skin before pregnancy, the age and the way of life that we lead largely determine which of us will appear. I’m not concerned about the issue of stretch marks on my stomach. It’s probably good genes, because my lifestyle before pregnancy and taking care of the skin leaves much to be desired. However, my problem is clear striae on the buttocks and thighs !!!

Stretch marks can not be disposed of on their own. One can be tempted by the intervention of a plastic surgeon, although many women simply wear them proudly and treat them like natural tattoos.

Irreversible changes are a way of thinking, perceiving the world, constant worrying about another person. So everything that is difficult to complain about, let alone get rid of! In a sense, our children also give us life, a new life, because the pregnancy is nothing like it used to be

 

Dodaj komentarz

Zamknij

O której kawa?!